Сайт г.п. Краснополья
Главная
История
Знаменитости
Фотоальбом
Форум
Гостевая

Л.А.Лабаноускi

"Краснапольская хронiка"

 

1. Ад часоу старажытных i "лiтоускай пустэчы" .

2. Краснапольскi край у складзе Расiйскай iмперыi. (Канец XVII - пачатак XX стагоддзя).

3. Краснапольшчына i краснапальчане у вiхуры трох рэвалюцый i грамадзянскай вайны.

4. За савецкi лад жыцця. 1920-1941.

5. Iшла вайна народная. 1941-1945.

6. Краснапольшчына у пасляваенны перыяд: сацыяльна-эканамiчнае развiцце i грамадска-палiтычнае жыцце. Другая палова 40-х - першая палова 60-х гадоу.

7. Ступенi росту: на шлях да уздыму. Факты, падзеi, людзi. Другая палова 60-х - першая палова 80-х гадоу.

8. Выпрабаванне Чарнобылем. 1986-1991 гады.

 

 

 

Да чытача

Прапаную чытачам летапiс Краснапольскага краю. У iм знайшлi свае адлюстраванне падзе i розных эпох, якiя закраналi нашу гiсторыю ад сiвой даунiны i уключна да пераломнага 1991 года. Гэта першая спроба паказаць гiсторыю Краснапольшчыны па гадах i г i старычных эпохах. Аутар разумее, што па розных прычынах не удалося знайсцi звесткi пра усе падзеi i будзе шчыра удзячны тым, хто дасць слушныя заувагi ..

Прадмова

Праходзяць гады, вырастаюць новыя пакаленнi, але мы не маем права забываць пра сваю малую радзiму Краснапольшчыну— наш салауiны. глыбiнны раён. Стварэнне лэтапiсу нашага краю ужо дауно наспела. Можа хоошь для нас бяспамяцтва? Хто мы такiя? Адкуль мы прыйшлi i куды iдзём ?Мы шмат далi Бацькаушчыне — прафесiйнага рэваiюцыянера Я Зевiна, легендарнага доменшчыка М. Кураку, пiсьменнiкау А Пысша, А. Мрыя (Шашалевiча), С. Кухарава, М. Ткачова i iнш. А колькi талентау у навуцы, тэхнiцы, мастацтве? Гэга — член-карэспандэнт Акадэмп навук. Герой Сацыялiстычнай Працы грун-тазнауца М. А. Цытовiч. член-карэспандэнт Акадэмii навук Рэс-публiкi Беларусь Ф П Коршунау к i наактрыса Н Зорская, эст­радная спявачка М. Пахоменка, заслужаныя артысты М. А. Багданау У I . Салодкi, А. А. Яфрэменка i iнш.

Кнiга "Краснапольская хронiка" - - v сведамленне нашай уласнай годнасцi, калi мы згадаем наш> кароткую гiсторыю-хронiку па гадах яе станаулення . Летапiс Краснапольшчыны абагульняе разнастайную iнфармацыю, якая раскiдана па навуковай i вучэбнай лiтаратуры. Ён дазваляе прасачыць год за годам сацыяльна-эканамiчную, палiтычную i культурную спадчыну нашага краю ад першабытнасцi да нашага часу.

Род наш — радзiмiцкi. Мы ад славянскага племя радзiмiчау, якiя у VI — VIII стагоддзях пасялiлiся на нашых землях. Краснапольшчына была у цэнтры зямлi радзiмiцкай. На Красналольшчыне адбывалiся падзеi Пауночнай вайны са шведамi (1700—1721 гг.). Было водгулле паустання Кастуся Калшоускага 1863 года. За зямлю i волю змагалiся у 1882—1883 гг. старабудскiя сяляне. Паустаннем сялян Палужскай воласцi адгукнулiся падзеi першай Рускай рэвалюцыi. Бруiлася тут жыц-пс i пасля рэвалюцыйных падзсй 1917 года. У 1924 годзе у складзе Магiлёускай вобласцi быу утвораны Краснапольскi расн. Адбылiся значныя перамены у жыццi людзей Але мiрная стваральная праца у 1941 годзе была спынена вераломным нападам фашысцкай Германii. У гады Вялiкай Айчыннай вайны Краснапольшчына стала партызанскай юнай. Краснапальчане унеслi важкi уклад у Вялiкую Псрамогу. За мужнасць i гера i зм у гады вайны сям i нашым землякам прысвоена высокае званне Героя Савсцкага Саюза, сярод якiх Мiхаiл Маiссевiч ан тонау. Анатоль I ванавiч Банкузау, Iсак Федарав i ч Ваксман,, Iван К i рылав i ч Варапаеу, Вас i ль Ягоравiч Фурсау. Апанас Дзмiтрывiч IIIамянкоу, Аляксей Мiкалаевiч Цюльга.

Краснаполыйчына багата працавiтымi, таленавiтымi людзьмi, якiя былi адзначаны высокiмi дзяржаунымi узнагародамi. Героямi Сацыялiстычнай Працы сталi механiзатары-бульбаводы з саугаса iмя Калiнiна браты Юл i й Ягоравiч i Яуген Ягоравiч Жлобы, ордэнам Ленiна была узнагароджана птушнiца гэтай гаспадаркi Т. А. Каратцова. У 60—70-я гады славiлася даярка калгаса iмя Жданава А. В. Залатая, якая узнагароджана ордэнам Знак Пашаны .

Дваццаць шостага красавiка 1986 года паспяховае,усебаковае разв i цце раена спынiла чарнобыльская катастрофа. Краснапольскi раён аказауся у эпiцэнтры радыеактыунага забруджвання. Жыхары 77 нассленых пунктау са 174 поунасцю выселены, 20 населеных пунктау ужо пахаваны Населынiцтва раёна скарацiлiся з 22,8 тысячы чалавек да 14 тысяч. 3 14 гаспадарак лiквiдавана 5. Спынiлi свае iснаванне льнозавод, кармавое прадпрыемства, сельэнерга, 14 школ, 5 дзiцячых садоу, 3 бальнiцы, 5 ФАПау. мноства аб'ектау сферы паслуг. У сувязi з высокiм узроунем радыеактыунага забруджвання зменшылася колькасць зямель у сельскагаспадарчым абароце: сельгасугоддзяу на 10658 гектарау. пашы на 4672 гектары, у дзяржфонд перададзена 12615 гектарау. дзяржземзапас — 6298. Раён востра адчувае патрэбу у спецыялiстах-медыках, настаунiках, работнiках культуры i iнш.

Краснапальчане перажываюць не лепшыя часы сваей гiсторыi, але i у такiх складаных абставiнах не губляюць надзеi на выжы ванне i лепшас жыццё. Урокi мiнулага многаму вучаць. Нам патрэбна вывучаць i любiць гiсторыю нашага краю такой, якой яна была i ёсць зараз, Гэга — наша зямля, якая жывiць нас сваiмi сокамi. Гэта нашы кра i , якiя падтрымлiваюць нашу веру у будучае, калi мы будзем жыць нармальным чалавечым жыццём. Усе гэта нам дазволiць больш грунтоуна асэнсаваць «Краснапольская хронiка» першы наш гiстарычны дапаможнiк.

Спадзяюся, што яна будзе прыхiльна сустрэта чытачамi.

старшыня Красна польскага раённага выканаучага камiтэта М.В.Гарбачоу.

 

 

 

 

Все вопросы и пожелания пишите по адресу poliak@tut.by

.. Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

     

.......... Оршанский интернет-магазин HTplus.by - компьютеры и комплектующие плюс книги